Program

Program

Prozápadní a liberální orientace ČR

Jsme pevnou součástí západních demokracií, Evropské unie a NATO. A chceme pokračovat v lidsko-právní tradici naší zahraniční politiky, kterou nás na mapu světa po konci Studené války nesmazatelně zapsal Václav Havel. Ekonomická spolupráce je důležitá, ale nikdy nesmí být vykoupena nutností zavírat oči před zločiny, které státy páchají v zahraničí nebo na vlastním obyvatelstvu. Národní důstojnost a respekt se koupit nedá.

Musíme si také konečně připustit, že co se děje ve světě, se nás týká. Ať chceme, nebo ne. Problémy jako globální oteplování, vlny sucha, vymírání druhů, znečišťování prostředí, kácení pralesů, stoupání hladiny moří, ozonová díra, války nebo následná masová migrace ohrožují budoucnost celého lidstva. A pokud se nebudeme aktivně podílet na jejich prevenci a řešení, dříve či později nás doženou. Státní hranice nás před nimi neochrání a bohužel ani samy nezmizí. Česká republika už nikdy nesmí strkat hlavu do písku a doufat, že za nás všechno vyřeší ostatní.

Posílení obranné spolupráce uvnitř EU

Dlouhá léta Česká republika slibuje splnění svého závazku v NATO a vynaložení alespoň 2% HDP na obranu. A dlouhá léta všechny vlády splnění tohoto závazku odkládají. Takoví být vážně nechceme. Proto se zasazujeme o urychlené splnění a vynaložení prostředků na modernizaci našich ozbrojených sil. Musíme se zbavit pozůstatků obstarožní sovětské techniky, která je často nebezpečná spíše vlastní posádce, a zajistit kompatibilitu našeho arzenálu s armádami ostatních států NATO a EU. A konečně zajistit efektivnější a odpovědnější vedení vojenských tendrů na Ministerstvu obrany.

Podporujeme také posílení vojenské spolupráce uvnitř EU, vytvoření samostatně funkčních obranných struktur a zřízení společných vojenských jednotek pod přímým velením EU. Musíme také myslet na soběstačnost obranného průmyslu uvnitř EU. A po všech ohledech se více emancipovat od USA, abychom jim byli v obranné spolupráci konečně rovnocenným partnerem. Jsme také zastánci rozšiřování NATO o další členské státy, které se cítí být ohroženy na své suverenitě. Medvěda ani draka z východu se nesmíme bát a musíme jim dát najevo, že své zájmy a hodnoty jsme schopni a ochotni ubránit.

Důstojné bydlení je základní lidská potřeba

K fungující ekonomice a vzkvétající zemi je potřeba spokojené obyvatelstvo. Jen těžko ale může být šťastný někdo, kdo nemá vlastní střechu nad hlavou, nebo alespoň jistotu stabilního a uplatitelného nájmu. Nedostupnost vlastního bydlení v důsledku růstu cen a nedostatečné výstavby je přitom v současnosti jedním z nejvážnějších a nejrozšířenějších problémů, který komplikuje život především mladé generaci. Vzhledem k nešťastné právní úpravě nájmů, u které se s postupem času ukazuje, že není autory příliš promyšlená, tu navíc postrádáme fungující alternativu. Na jednu stranu totiž neposkytuje potřebnou jistotu stability nájemníkům, ale současně neumožňuje ani pronajímatelům se efektivně vypořádat s problematickými a neplatícími nájemníky. A ani jedna strana tak není spokojená. Jednou z našich hlavní priorit v politice je proto náprava a hledání řešení stávající bytové situace. A zdaleka ne pouze změnou úpravy nájmu. Je třeba usnadnit stavební řízení, začít efektivně využívat vhodné stavební parcely ve městech a podpořit další výstavbu. Nejen soukromého, ale také družstevního bydlení. V tomto procesu by měl mnohem aktivnější roli hrát stát i místní samosprávy a zajistit možnost dostupného bydlení všem, kdo jej potřebují. A to i za cenu výrazné finanční investice z veřejných zdrojů s dlouhodobou návratností. Je také nezbytné posílit ochranu bytového fondu před investory, jejichž jediným cílem je za každou cenu a bez špetky společenské odpovědnosti na situaci vydělat.

Nemyslíme ale samozřejmě jen na potřeby lidí, kteří mají za současné situace problém dosáhnout na vlastní bydlení. Je nezbytné myslet i na potřeby starousedlíků a místních. Developerská výstavba nikdy nesmí probíhat nepromyšleně a na jejich úkor. Musí se řídit pravidly a do lokality zapadnout. Ne ji neúnosně přetížit a připravit obyvatele o dostupnost takových nezbytností, jako jsou dostatečná místa ve školách a školkách, lékařská péče, nákupní možnosti, sociální a kulturní vyžití, nebo parkovací místa. Není ani možné při výstavbě nových čtvrtí a zahušťování zástavby nemyslet na zachování nebo zřízení zeleně a parků. Život v takové betonové oáze bez základních služeb by pak totiž byl neúnosný nejen pro stávající obyvatele, ale nakonec i pro ty nově příchozí. A místo radosti z dosažení vlastního bydlení by přišla jen další frustrace.

S Evropskou Unií to myslíme vážně

Takovým standardem u českých politiků už je, že za veškeré úspěchy podle nich mohou oni sami a za vše špatné může Brusel. Případně že se při jednáních nijak neprojevují a odpovědnost pak háží na zástupce ostatních států, jako kdyby rozhodli o nás a bez nás. Takhle my k EU přistupovat nehodláme. Vděčíme jí za spoustu dobrého a rozhodně se není za co stydět. Společně s dalšími členskými státy jsme na poli velmocenské politiky mnohem silnější, osamoceni jsme však nicotní. Musíme k ní ale přistupovat mnohem aktivněji a rozhodně ne jako černý pasažér, který chce jen brát, ale ne cokoliv dávat.

Nyní je EU na rozcestí a je potřeba se zapojit do debat o její budoucí podobě. Zasazujeme se v tomto ohledu o posílení její spolupráce. Krom ekonomické roviny také v rovině politické, obranné a zahraniční při současném důrazu na kulturní rozmanitost a potřebu ekonomické vyváženosti, aby silnější státy nemohly zneužívat své dominantní postavení na úkor slabších. Prosazujeme rozšíření kompetencí EU, posílení postavení Evropského parlamentu jako přímo voleného orgánu a zmírnění dosavadní zásady jednomyslnosti při rozhodování v Radě, aby už žádný jednotlivý stát nemohl vydírat ostatní. A přijetí společné měny EURO, ke kterému jsme se měli odhodlat již dávno. Neznamená to ale, že jsme slepí k neduhům. Velmi dobře si uvědomujeme, že jsme někdy v EU bráni za druhořadý trh, naše hospodářství má problémy s konkurenceschopností, jsme v mnoha ohledech montovnou a jsme zranitelní vůči bohatým investorům z ostatních států EU a skupování našeho trhu s nemovitostmi. To jsou ale neduhy, které musíme konstruktivně řešit a ne na ně jen nadávat nebo dokonce uvažovat o vystoupení z EU. Tím bychom si totiž vůbec nepomohli, ale naopak o mnoho skvělého přišli. Na ekonomické spolupráci se státy EU jsme navíc bytostně závislí a jinak než zevnitř nemáme sami žádnou možnost své zájmy prosadit.

Životní prostředí i pro budoucí generace

V České republice máme nádhernou krajinu, hojnost řek, úrodnou půdu i naprosto výjimečné a ideální podnebí bez jakýchkoliv extrémů. V porovnání s většinou států světa je to tu opravdový ráj. Pokud si jej ale nebudeme aktivně chránit, můžeme o něj snadno přijít. Poslední roky trpíme stále vyššími teplotami, mírnějšími zimami i suchem. A dle všech studií bude jen hůř. Velká část změn sice souvisí s globálními změnami klimatu, ale bojovat s nimi můžeme a musíme i na místní úrovni. Zasazujeme se proto o snižování škodlivých emisí skleníkových plynů, přechod energetiky na bezemisní a udržitelné zdroje, silnější ochranu naší přírody a biodiverzity, zalesňování krajiny a ochranu našich lesů, i o plány na zadržování vody v krajině, aby zbytečně nevysychala. Důležitými prioritami pro nás jsou také obnova zničené krajiny v důsledku předchozí rozsáhlé těžby a drancování přírodních zdrojů, nebo podpora cirkulární ekonomiky a zlepšení nakládání s odpady. Náš ráj na Zemi si prostě ochráníme.

Efektivní spravedlnost rovná pro všechny

Chceme moderní justici, která je snadno přístupná, elektronizovaná a srozumitelná. Ve které se na spravedlnost nečeká celou věčnost, a kde spravedlnost platí skutečně pro všechny. Ne jen pro ty, kdo si mohou dovolit nejlepší právní zástupce, kteří je ze všeho dostanou na procesních technikáliích, aniž by bylo možné posoudit, co skutečně provedli. Chceme ale také justici, která dává šanci lidem napravit své chyby a neodsoudí je navždy k nedůstojnému živoření na okraji společnosti, ať už kvůli dluhovým pastem, nebo výkonu trestu. Každý, kdo se chce napravit, odčinit své chyby a do společnosti se znovu začlenit, by takovou šanci měl dostat.