Program

Program SEN 21

Zajímají vás postoje našeho hnutí k nejpalčivějším otázkám, které dnes musíme řešit? Pak jste na správné adrese! Představujeme vám seznam našich priorit a hodnot, ze kterých neuhneme a které chceme prosazovat všude od nejmenších obcí v České republice až po mezinárodní společenství v podobě EU, NATO nebo OSN.

Lidská práva a důstojnost

Důstojné a dostupné bydlení je lidské právo

K fungující ekonomice a vzkvétající zemi je potřeba spokojené obyvatelstvo. Jen těžko ale může být šťastný někdo, kdo nemá vlastní střechu nad hlavou, nebo alespoň jistotu stabilního a uplatitelného nájmu. Nedostupnost vlastního bydlení v důsledku růstu cen a nedostatečné výstavby je přitom v současnosti jedním z nejvážnějších a nejrozšířenějších problémů, který komplikuje život především mladé generaci. Vzhledem k nešťastné právní úpravě nájmů, u které se s postupem času ukazuje, že není autory příliš promyšlená, tu navíc postrádáme fungující alternativu. Na jednu stranu totiž neposkytuje potřebnou jistotu stability nájemníkům, ale současně neumožňuje ani pronajímatelům se efektivně vypořádat s problematickými a neplatícími nájemníky. A ani jedna strana tak není spokojená. Jednou z našich hlavní priorit v politice je proto náprava a hledání řešení stávající bytové situace. A zdaleka ne pouze změnou úpravy nájmu. Je třeba začít efektivně využívat vhodné stavební parcely ve městech, jako například brownfieldy a nevyužívané proluky, usnadnit v jejich případě stavební řízení a podpořit další výstavbu dostupného bydlení pro rodiny a mladé lidi. V tomto procesu by měl mnohem aktivnější roli hrát stát i místní samosprávy a zajistit možnost dostupného bydlení všem, kdo jej potřebují. A to i za cenu výrazné finanční investice z veřejných zdrojů s dlouhodobou návratností. Například skrze poskytování dostatečného množství bezúročných půjček pro mladé a rodiny nebo skrze finanční asistenci městským developerským společnostem.

Je také nezbytné posílit ochranu bytového fondu před investory, často navíc zahraničními, jejichž jediným cílem je za každou cenu a bez špetky společenské odpovědnosti na situaci vydělat. Bydlení nemá být komoditou. A jednou z možností řešení je změna daňového systému ČR, který se oproti ostatním rozvinutým státům přehnaně zaměřuje na zdanění práce, ale takřka úplně pomíjí zdanění majetku.

Nemyslíme ale samozřejmě jen na potřeby lidí, kteří mají za současné situace problém dosáhnout na vlastní bydlení. Je nezbytné myslet i na potřeby starousedlíků a místních. Developerská výstavba nikdy nesmí probíhat nepromyšleně a na jejich úkor. Musí se řídit pravidly a do lokality zapadnout. Ne ji neúnosně přetížit a připravit obyvatele o dostupnost takových nezbytností, jako jsou dostatečná místa ve školách a školkách, lékařská péče, nákupní možnosti, sociální a kulturní vyžití, nebo parkovací místa. Není ani možné při výstavbě nových čtvrtí a zahušťování zástavby nemyslet na zachování nebo zřízení zeleně a parků. Život v takové betonové oáze bez základních služeb by pak totiž byl neúnosný nejen pro stávající obyvatele, ale nakonec i pro ty nově příchozí. A místo radosti z dosažení vlastního bydlení by přišla jen další frustrace. Při územním plánování je zkrátka nezbytné na specifika a potřeby lokality myslet. Je také nutné zavést efektivnější nástroje k ochraně architektonicky či historicky hodnotných budov před majiteli, kteří je nechávají cíleně chátrat, často se záměrem necitlivě zasáhnout vlastní výstavbou do charakteru lokality. Krizi bydlení je možné vyřešit efektivně i ohleduplně.

V právech, příležitostech a svobodě volby si musíme být všichni rovni

Věříme ve stát, kde všichni mají stejné příležitosti, stejná práva a z nich plynoucí svobodnou možnost volby. Kde nikdo o nikom nerozhoduje stylem „o nás, bez nás“. Kde jsou všichni naprosto rovnocennou součástí společnosti a nikomu není bráněno ve štěstí z důvodu jeho vybočování z davu, osobní identifikace nebo proto, koho miluje. Kde nikdo nikomu nediktuje, s kým může uzavřít sňatek. Kde ženy už konečně nebudou hrát druhé housle a nebudou jim do cesty kladeny praktické překážky, se kterými se muži vypořádávat nemusí. A kde ani muži nebudou v zajetí společenských stereotypů, například ohledně své zdravotní a duševní péče či svého společenského postavení. Je potřeba motivovat oba rodiče k vyrovnané péči o děti, podporovat transparentnost v odměňování za práci, větší flexibilitu úvazků nebo zapracovat na kvalitě a dostupnosti předškolního vzdělávání a modernizaci porodní péče. Je též nezbytné konečně začít vážně řešit problematiku domácího násilí, trestných činů spáchaných z důvodu sexuální orientace, hendikepu či pohlaví a nedostatky stávající právní úpravy trestného činu znásilnění, jeho obtížné prokazatelnosti a směšných trestů pro pachatele. Jsme samozřejmě také pro ratifikaci Istanbulské úmluvy, uzákonění manželství stejnopohlavních párů, zrušení nehumánních sterilizací jako předpokladu pro změnu pohlaví nebo zrušení či alespoň snížení zdanění menstruačních pomůcek. A domníváme se, že se tak mělo učinit již dávno.

Životní prostředí

Životní prostředí musíme ochránit i pro budoucí generace

V České republice máme nádhernou krajinu, hojnost řek, úrodnou půdu i naprosto výjimečné a ideální podnebí bez jakýchkoliv extrémů. V porovnání s většinou států světa je to tu opravdový ráj. Pokud si jej ale nebudeme aktivně chránit, můžeme o něj snadno přijít. Poslední roky trpíme stále vyššími teplotami, mírnějšími zimami i suchem. A dle všech studií bude jen hůř. Velká část změn sice souvisí s globálními změnami klimatu, ale bojovat s nimi můžeme a musíme i na místní úrovni. Zasazujeme se proto o snižování škodlivých emisí skleníkových plynů, přechod energetiky na bezemisní a udržitelné zdroje, maximální podporu komunitní energetiky a soběstačnosti, silnější ochranu naší přírody a biodiverzity, zalesňování krajiny a ochranu našich lesů, i o plány na zadržování vody v krajině, aby zbytečně nevysychala. Důležitými prioritami pro nás jsou také obnova zničené krajiny v důsledku předchozí rozsáhlé těžby a drancování přírodních zdrojů, zvýšení příjmů státu u těžby stále probíhající nebo podpora cirkulární ekonomiky, zlepšení nakládání s odpady a podpora komunitní energetiky k zajištění větší energetické úspornosti budov a dostupnosti lokálních ekologických zdrojů energie v domácnostech. Náš ráj na Zemi si prostě ochráníme.

Nehodláme ani jakkoliv alibisticky polemizovat se závěry seriózních vědců nebo zprávami OSN bijícími na poplach. Globální změny klimatu jako oteplování a z něj plynoucí růst hladin moří, masivní vymírání druhů, desertifikace a budoucí masivní migrace lidí z nadále neobyvatelných oblastí světa, jsou nezpochybnitelný fakt. To nejhorší ale ještě můžeme zvrátit. Uvědomujeme si, že planetu máme jen jednu. A musíme udělat maximum pro její záchranu před lidmi způsobenými změnami klimatu. I za cenu zpomalení nebo zastavení hospodářského růstu než budeme schopni efektivně využívat ekologické a k prostředí šetrné technologie a zdroje energie. I proto podporujeme plány EU na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů. Čím dříve, tím lépe. Tím spíše, že EU na tuto transformaci vyčlenila velké množství finančních prostředků, které nám pomohou cílů dosáhnout. Na národní úrovni se budeme zasazovat o jejich co nejefektivnější využití. Věříme také, že státy i nadnárodní korporace by měly před mezinárodním společenstvím nést právní odpovědnost za přispívání ke znečišťování a oteplování planety a za zanedbání preventivních kroků na vnitrostátní úrovni.  

Lidé změny klimatu vyvolali, ale bohužel nebudeme sami, kdo na ně doplatí. I když se tak často chováme, nejsme jedinými obyvateli této planety. Máme odpovědnost nejen vůči našim budoucím generacím, ale také vůči veškerému životu na planetě, který se sám bránit nemůže. 

Podpora šetrného a smysluplného zemědělství

Díky úrodnosti půdy i mírnému podnebí máme pro zemědělství v České republice ideální podmínky. To ale není samozřejmost, obzvláště pokud nebudeme s půdou hospodařit zodpovědně a správně. Jedním z hlavních neduhů u nás je nebývalá koncentrace zemědělské půdy v rukou několika málo obrovských zemědělských kolosů, jejímž nežádoucím projevem jsou obrovské lány, kam až oko dohlédne. S jedinou plodinou, bez proluk v podobě stromů, polních cest, bez remízků. Bez schopnosti zadržovat vodu a bez života v podobě hmyzu. Bez odolnosti vůči erozi a vysychání. To je potřeba změnit.  

Zasazujeme se proto o návrat rozmanitosti, kdy hlavním cílem nemůže být jen bezohledná maximalizace zisků na dluh budoucích generací a půdy, která nám to pak každoročně vrací svojí vyprahlostí i s úroky. A jedna z cest, jak toho dosáhnout, je začít významně podporovat menší a zodpovědné zemědělce, kteří si své půdy váží a kteří své kvalitní plodiny nevozí přes půl světa, ale snaží se je dostat na náš stůl. Podpora větších hospodářů pak musí být provázána se splněním podmínek, jak se svojí půdou mají správně hospodařit, aby se na ni mohl vrátit život a přirozené přírodní procesy. Nezbytné je motivovat zemědělce ke střídání zasetých plodin, které zmírní znehodnocování půdy, nebo opuštění starých systémů drenážního odvodu vod, které negativně ovlivňují přirozené procesy v naší krajině. Je také nutné omezit množství chemikálií, kterými se plodiny ošetřují, což dále přispívá k likvidaci tolik potřebného hmyzu a tím i přírodní rovnováhy. Chemikálie se navíc dostanou do půdy a vody, tím na náš stůl a následně i do našeho organismu. 

Funkční stát

Efektivní a dostupná spravedlnost pro všechny a boj proti korupci

Chceme moderní justici, která je snadno přístupná, elektronizovaná a srozumitelná. Ve které se na spravedlnost nečeká celou věčnost, a kde spravedlnost platí skutečně pro všechny. Ne jen pro ty, kdo si mohou dovolit nejlepší právní zástupce, kteří je ze všeho dostanou na procesních technikáliích, aniž by bylo možné posoudit, co skutečně spáchali. Chceme justici, která zajistí náležitou péči a přistupuje s respektem k obětem trestné činnosti a jejich traumata nebagatelizuje. Chceme ale také justici, která dává šanci lidem napravit své chyby a neodsoudí je navždy k nedůstojnému živoření na okraji společnosti, ať už kvůli dluhovým pastem, nebo výkonu trestu. Každý, kdo se chce napravit, odčinit své chyby a do společnosti se znovu začlenit, by takovou šanci měl dostat. Jako zdroj inspirace by měl sloužit skandinávský přístup k trestání a vězeňství. Jsme též zastánci v jiných státech běžně fungujícího principu teritoriality exekutorů, který zamezí nedůstojnému tržnímu prostředí s pohledávkami a tím i se životy dlužníků. 

Zasazujeme se též o efektivnější nástroje pro boj s korupcí a praním špinavých peněz. Uvědomujeme si, že těchto cílů lze obtížně dosáhnout bez transparentního hospodaření státu a počínání odpovědných a volených osob. Dlouhodobě proto usilujeme o maximální rozsah uveřejňování informací v registru smluv a důkladnou evidenci koncových majitelů právnických osob, bojujeme za ochranu oznamovatelů korupce a protiprávního jednání a prosazujeme efektivní regulaci lobbingu a otevřenost politiků vůči svým voličům. Na mezinárodní úrovni pak podporujeme nekompromisní postup proti daňovým rájům a daňovým únikům. A v tomto úsilí nepolevíme.

Konečně funkční stát, který myslí na svoji budoucnost a je oporou pro své občany

Mezinárodní spolupráce

Prozápadní a liberální orientace ČR a aktivní přístup k řešení globálních problémů

Jsme pevnou součástí západních demokracií, Evropské unie a NATO. A chceme pokračovat v lidsko-právní tradici naší zahraniční politiky, kterou nás na mapu světa po konci Studené války nesmazatelně zapsal Václav Havel. Ekonomická spolupráce je důležitá, ale nikdy nesmí být vykoupena nutností zavírat oči před zločiny, které státy páchají v zahraničí, na vlastním obyvatelstvu nebo na přírodě. Národní důstojnost a respekt se koupit nedá.

Musíme si také konečně připustit, že co se děje ve světě, se nás týká. Ať chceme, nebo ne. Problémy jako globální oteplování, vlny sucha, vymírání druhů, znečišťování prostředí, kácení pralesů, stoupání hladiny moří, ozonová díra, války nebo následná masová migrace ohrožují budoucnost celého lidstva. A pokud se nebudeme aktivně podílet na jejich prevenci a řešení, dříve či později nás doženou. Státní hranice nás před nimi neochrání a bohužel ani samy nezmizí. Česká republika už nikdy nesmí strkat hlavu do písku a doufat, že za nás všechno vyřeší ostatní.

Posílení obranné spolupráce s liberálními demokraciemi a uvnitř Evropy

Dlouhá léta Česká republika slibuje splnění svého závazku v NATO a vynaložení alespoň 2% HDP na obranu. A dlouhá léta všechny vlády splnění tohoto závazku odkládají. Takoví být vážně nechceme. Proto se zasazujeme o urychlené splnění a vynaložení prostředků na modernizaci našich ozbrojených sil. Musíme se zbavit pozůstatků obstarožní sovětské techniky, která je často nebezpečná spíše vlastní posádce, a zajistit maximální kompatibilitu našeho arzenálu s armádami ostatních států NATO a EU. A konečně zajistit efektivnější a odpovědnější vedení vojenských tendrů na Ministerstvu obrany. Podporujeme také posílení vojenské spolupráce uvnitř EU, vytvoření samostatně funkčních obranných struktur, zřízení společných vojenských jednotek pod přímým velením EU a posílení společné ochrany vnějších hranic. Musíme též myslet na soběstačnost obranného průmyslu uvnitř EU. A po všech ohledech se více emancipovat od USA, abychom jim byli v obranné spolupráci konečně rovnocenným partnerem.  

Jsme také zastánci rozšiřování NATO o další členské státy, které se cítí být ohroženy na své suverenitě. Medvěda ani draka z východu se nesmíme bát a musíme jim dát najevo, že i když není naším cílem je jakkoliv vojensky ohrozit, své zájmy a hodnoty jsme schopni a ochotni ubránit. Ani nikdy nenecháme Ukrajinu, Taiwan nebo jiné státy na pospas jejich imperiálním choutkám. Samozřejmě podporujeme také účast našich ozbrojených sil na misích NATO a EU v zahraničí za účelem výcviku a posílení obranyschopnosti našich spojenců – například na obraně vzdušného prostoru Pobaltských států.

V zájmu naší bezpečnosti je nutné soustředit se také na energetickou i technologickou soběstačnost EU, abychom nebyli vydíratelní ze strany nedemokratických států. A reflektovat, že svět se mění a brát konečně naši kybernetickou bezpečnost a ochranu klíčové infrastruktury vážně. Zanedbat nesmíme ani boj proti dezinformacím, které prostřednictvím online sítí a médií slouží jako forma útoku na demokratické struktury našeho právního státu a naši společnost.

Silnější Evropská unie se rovná silnější Česká republika

Takovým standardem u českých politiků už je, že za veškeré úspěchy podle nich mohou oni sami a za vše špatné může Brusel. Případně že se při jednáních nijak neprojevují a odpovědnost pak háží na zástupce ostatních států, jako kdyby rozhodli o nás a bez nás. Takhle my k EU přistupovat nehodláme. Vděčíme jí za spoustu dobrého a rozhodně se není za co stydět. Společně s dalšími členskými státy jsme na poli velmocenské politiky mnohem silnější, osamoceni jsme však nicotní. Musíme k ní ale přistupovat mnohem aktivněji a rozhodně ne jako černý pasažér, který chce jen brát, ale ne cokoliv dávat.  

Nyní je EU na rozcestí a je potřeba se zapojit do debat o její budoucí podobě. Zasazujeme se v tomto ohledu o posílení její spolupráce. Krom ekonomické roviny také v rovině politické, obranné a zahraniční při současném důrazu na kulturní rozmanitost a potřebu ekonomické vyváženosti, aby silnější státy nemohly zneužívat své dominantní postavení na úkor slabších. Prosazujeme rozšíření kompetencí EU, posílení postavení Evropského parlamentu jako přímo voleného orgánu a zmírnění dosavadní zásady jednomyslnosti při rozhodování v Radě, aby už žádný jednotlivý stát nemohl vydírat ostatní. A přijetí společné měny EURO, ke kterému jsme se měli odhodlat už dávno a ušetřit si tak větší náchylnost ekonomiky k inflaci, ohrožení exportérů kvůli výkyvům měnového kurzu nebo zbytečné náklady spojené se směnou peněz při cestách do zahraničí.  

Neznamená to ale, že jsme slepí k neduhům. Velmi dobře si uvědomujeme, že jsme někdy v EU bráni za druhořadý trh, naše hospodářství má problémy s konkurenceschopností, jsme v mnoha ohledech montovnou a jsme zranitelní vůči bohatým investorům z ostatních států EU a skupování našeho trhu s nemovitostmi. To jsou ale neduhy, které musíme konstruktivně řešit a ne na ně jen nadávat nebo dokonce uvažovat o vystoupení z EU. Tím bychom si totiž vůbec nepomohli, ale naopak o mnoho skvělého přišli. Na ekonomické spolupráci se státy EU jsme bytostně závislí a jinak než zevnitř nemáme sami žádnou možnost své zájmy prosadit.